Styret og daglig leders ansvar

Problemstillingen / svaret

Styret svarer for selskapets formuesforvaltning jf.aksjeloven §6-12(1)(3). Selskapets daglige leder svarer for den daglige driften og tar de løpende avgjørelser jf. §6-14. Statistikk / data viser mengden data som er lagret digitalt. Spørsmålet er om styret og daglig leder kan stille ansvarlig for at selskapets verdier går tapt?

Svaret er ubetinget Ja, og uavhengig av om tapet oppstår ved tap av data eller på annen måte som kan tilskrives at selskapet ikke har hatt tilfredsstillende kontrollmekanismer på plass.

Selskaper som har mye av sine verdier lagret digitalt og der daglig leder og styret må anses å ha kjennskap til manglende kontroll over selskapets verdier vil det kunne eksponere styret og daglig leder for ansvar.

For noen selskaper følger det direkte av profesjonslovene (advokater, revisor etc.) at data skal håndteres forsvarlig og at data for noen skal være tilgjengelig i 10 år. Har man ikke rutinene på plass vil kundene som lider tap ved at selskapet ikke har data tilgjengelig kunne bli stilt økonomisk ansvarlig.

Øvrige selskaper (AS) som ikke er underlagt profesjonslovene må vurderes etter aksjelovens generelle bestemmelser i §17-1.

Daglig leder er i tillegg eksponert som ansatt i selskapet. Foruten å kunne risikere at ansvar gjøres gjeldende av en kreditor eller aksjonærer, kan daglig leder avskjediges eller sies opp etter en konkret vurdering av alvorlighetsgraden.

Det er vel særlig banker og forsikringsselskaper av leverandørene som kan tenkes å gjøre ansvar gjeldende for manglende rutiner for sikring av data. Disse aktørene har som regel sikkerhetsinstrukser som vedtas når forsikringen tegnes av selskapet. Bryter man disse ved at data ikke er tilstrekkelig sikret, vil det kunne medføre hel eller delvis avkortning i utbetalingene.

Christian Sturla Svensen – Advokat
 

Ta Backup-Sjekk